Status

STATUT

STOWARZYSZENIA NA RZECZ DZIECI I OSÓB Z AUTYZMEM

NIEBIESKA PRZYSTAŃ”

w Głogowie

Rozdział I

Przepisy ogólne

§1

Organizacja nosi nazwę Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób z Autyzmem „Niebieska Przystań”

zwana dalej „Stowarzyszeniem”, posiada osobowość prawną.

§2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej a siedzibą władz miasto Głogów.

§3

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§4

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
 2. Stowarzyszenie może łączyć się w związki lub federacje z organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
 3. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust.1., bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.

§5

1.Stowarzyszenie posługuje się emblematem wyróżniającym je wśród innych organizacji.

2. Emblemat zatwierdziło Walne zebranie Członków na wniosek Zarządu.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§6

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Wszechstronna pomoc osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ich rodzinom w sprawach dotyczących m.in. diagnozy, edukacji, rehabilitacji, poprawy zdrowia oraz aktywizacji zawodowej i społecznej.
 2. Propagowanie w społeczeństwie wiedzy o autyzmie , problemach osób autystycznych i możliwościach ich edukacji i rehabilitacji.

3. Utworzenia grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów osób
autystycznych.

4. Utworzenie ośrodka diagnostyczno –edukacyjnego dla dzieci,
młodzieży i dorosłych dotkniętych autyzmem.

5. Działalność charytatywna, dobroczynność

6. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

7. Ochrona i promocja zdrowia

8. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

§7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach działalności odpłatnej i nieodpłatnej poprzez:

1.działania rehabilitacyjne i lecznicze, w tym prowadzenie terapii, rehabilitacji i

2. wszelkie działania edukacyjne, w tym edukacja poza formalna, organizowanie szkoleń, seminariów, konferencji, warsztatów.

2.Współdziałanie z m. in. władzami państwowymi i samorządowymi, instytucjami, placówkami służby zdrowia, szkolnictwa, opieki społecznej, jednostkami naukowymi, środowiskiem biznesowym i organizacjami pozarządowymi.

3.Korzystanie ze środków masowego przekazu w celu rozpropagowania działalności Stowarzyszenia na rzecz osób autystycznych .

4.Gromadzenie a następnie właściwe dysponowanie posiadanymi zasobami finansowymi, pochodzącymi ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, dotacji państwowych i społecznych itp.

5.Podejmowanie różnych działań społecznych na rzecz osób dotkniętych autyzmem m.in. poprzez:

 1. prowadzenie ośrodka o charakterze diagnostyczno-edukacyjnym dla

       osób ze spektrum autyzmu;

 1. organizowanie okazjonalnych imprez, turnusów rehabilitacyjnych, instruktażowych;
 2. organizowanie i udział we wszelkiego rodzaju formach wypoczynku, wczasów rodzinnych, w tym m.in. kolonie, obozy, wycieczki, imprezy;
 3. wszelkie działania edukacyjne, w tym prowadzenie działalności szkoleniowej i oświatowej;
 4. utworzenie i prowadzenie własnej biblioteki i czytelni wydawnictw fachowych dotyczących autyzmu i zagadnień pokrewnych;
 5. realizację akcji promujących wiedzę o autyzmie;

6.Współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i placówkami działającymi na rzecz osób autystycznych.

7. Organizowanie regionalnych , krajowych i międzynarodowych zjazdów, narad konferencji i seminariów w celu popularyzacji wiedzy o autyzmie
i wymiany doświadczeń.

8.Systematyczną współpracę z wolontariuszami.

9. Podejmowanie innych czynności i środków działania związanych z realizacja celów Stowarzyszenia.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§8

1.Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne zamieszkujące w Polsce i za granicą, wyrażające chęć wsparcia i realizacji programu Stowarzyszenia.

2.Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) członków zwyczajnych

2) członków wspierających

3) członków honorowych.

§10

1.Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.

2.Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.

4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze pisemnej Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

5. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu.

§11

1.Członek zwyczajny ma prawo do:

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

2)uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp.

organizowanych przez władze Stowarzyszenia,

3)zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,

4)korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,

5)zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.

2.Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1)aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,

2)przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

3)regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w

Stowarzyszeniu.

§12

1.Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w §11 ust.1. pkt2-5.

2.Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział – z głosem doradczym- w statutowych władzach Stowarzyszenia.

3.Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się

z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania w określonym zakresie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

4.Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§13

1.Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

1)dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,

2)śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

3)skreślenie z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 9 miesięcy,

4)wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,

5)pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku rażącego działania na szkodę Stowarzyszenia, i następującego w wyniku uchwały władzy Stowarzyszenia, która członkostwo nadała.

2.W przypadku określonym w ust.1. pkt1,2,3, i 5 orzeka Zarząd. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podają c przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

3.Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust.2.

ROZDZIAŁ IV

Struktura organizacyjna

§14

Władzami Stowarzyszenia są:

1)Walne Zebranie Członków

2)Zarząd

3)Komisja Rewizyjna.

§15

1.Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata , a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

2.Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawniony członków (kworum). Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§16

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów. Liczba dobranych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. Uzupełnienie składu władz przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało więcej, niż sześć miesięcy, zwykłą większością głosów.

Walne Zebranie Członków

§17

1.Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1)z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni

2)z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

3.O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

4.Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością

głosów przy obecności:

1)w pierwszym terminie – liczby członków określonej w §15 ust.3.,

2)w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§18

1.Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2.Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, sprawozdawczo oraz co 4 lata jako sprawozdawczo-wyborcze w terminie określonym w §16 .

3.Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego

przez siebie regulaminu obrad.

4.Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: prezes, sekretarz, skarbnik, członkowie.

5.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

6.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

1)z własnej inicjatywy,

2)na żądanie Komisji Rewizyjnej,

3)na umotywowane żądanie co najmniej 5 członków zwyczajnych.

7.W przypadkach określonych w ust.7. pkt 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później, niż w ciągu 14 dni od daty przedstawienia odpowiedniego wniosku Zarządowi, z zachowaniem postanowień §17 ust.3.

8.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§19

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

1)określenie głównych kierunków działania i celów Stowarzyszenia,

2)uchwalenie statutu i jego zmian, przeniesienie siedziby,

3)uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia,

4)uchwalenie budżetu,

5)wybór i odwoływanie Prezesa oraz członków władz Stowarzyszenia,

6)rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

7)ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek czy świadczeń,

8)rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków

Stowarzyszenia lub jego władze,

9)rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu,

10)podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,

11)nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,

12)podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia,

13)podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,

14)powoływanie komisji do załatwiania określonych spraw,

15)podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

Zarząd

§ 20

1.Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

2.Zarząd składa się z trzech osób , w tym prezesa, sekretarza i skarbnika.

3.Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu .

4.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż 4 razy w roku.

5.Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może tworzyć biuro i zatrudniać pracowników.

§21

Zarząd jest obowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym – finansowym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień statutu, regulaminów i uchwał powziętych przez Walne Zebranie Członków.

§22

1.Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz podpisywania umów i zobowiązań

w jego imieniu jest wymagane współdziałanie dwóch członków Zarządu – w tym Prezesa i Sekretarza.

2.Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Objęcie stanowiska w Zarządzie następuje po złożeniu oświadczenia o niekaralności.

3.Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub innego upoważnionego członka Zarządu.

4.Zarząd Stowarzyszenia może udzielić– osobie sprawującej funkcję

kierowniczą Biura – pełnomocnictwa ogólnego, obejmującego umocowanie do zwykłego zarządu w imieniu Stowarzyszenia.

§23

Do zakresu działania Zarządu należy:

1)realizacja programu celów Stowarzyszenia oraz wykonanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

2)określenie szczegółowych kierunków działania,

3)ustalanie budżetu i preliminarzy,

4)sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

5)uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,

6)podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,

7)powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań,

8)zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

9)podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (skreślanie),

10)prowadzenie dokumentacji członkowskiej,

11)wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia,

12)opracowywanie i składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

13)występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i regulaminów.

14) Ustalanie zakresu prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności odpłatnej lub/i nieodpłatnej pożytku publicznej

Komisja Rewizyjna

§24

1.Komisja Rewizyjna jest jedną z władz Stowarzyszenia powołaną

do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2.Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być :

 1. Członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu,
  w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;

 2. Skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 1. Objęcie stanowiska w Komisji Rewizyjnej następuje po złożeniu

oświadczenia o niekaralności oraz o nie pozostawaniu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, braku pokrewieństwa
i podległości z tytułu zatrudnienia wobec członków Zarządu.

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia

funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

§25

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1)kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,

2)występowanie do Zarządu z wnioskami z przeprowadzonych kontroli i lustracji,

3)prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

4)zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem,

5)składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia, bądź w stosunku do każdego członka oddzielnie,

6)składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§26

1.Przewodniczący lub członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać

udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu i jego Prezydium.

2.Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia .

§27

W przypadkach określonych w §25 pkt3 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym, niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później, niż 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

ROZDZIAŁV

Majątek i fundusze

§28

1.Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze będące własnością Stowarzyszenia.

2.Majątek ten przeznaczony może być wyłącznie do realizacji celów statutowych.

§29

1.Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1)opłaty wpisowe i składki członkowskie,

2)dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,

3)dotacje,

4)dywidendy należne Stowarzyszeniu z przynależności do spółek kapitałowych, darowizny, zapisy i spadki,

5)korzyści z ofiarności publicznej,

6)wpływy z działalności statutowej.

7)dochody z działalności odpłatnej

8) innych dochodów.

2.Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być

przechowywane wyłącznie w Banku na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto .

3.Członkowie wpłacają składki, według zasad określonych przez Zarząd

4.Stowarzyszenie może tworzyć fundacje oraz przystępować do już istniejących i korzystać z osiąganych dochodów z przeznaczeniem na działalność statutową.

5.Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Do realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną.

7.Zabrania się:

1)udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia lub jego pracowników. Ograniczenie to dotyczy także osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani węzłem przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

2)przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub też pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3)wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub

pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;

4)zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub

pracownicy oraz ich osoby bliskie

8.Dochód z działalności Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego Członków.

9.Nadwyżkę przychodów nad kosztami, Stowarzyszenie przeznacza na działalność statutową.

10.Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.

ROZDZIAŁVI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§30

1.Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej

większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2.Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w §17 ust.3. należy załączyć projekt stosownych uchwał.

3.Uchwalenie statutu lub uchwała o jego zmianie wywiera skutki prawne od chwili jej podjęcia.

4.Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

5.W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami ) .

ROZDZIAŁVII

Przepisy przejściowe

§31

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się

postanowienia sądu rejestrowego i z upływem tego terminu Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną