Krok po kroku

Podejrzewasz, że Twoje dziecko ma autyzm? Dziwnie się zachowuje, różni się od większości rówieśników? Jeśli diagnoza się potwierdzi, poniżej znajdziesz listę, punkt po punkcie, co należy (i można) zrobić, by pomóc Twojemu dziecku.

W każdym podpunkcie w części napisanej niebieskim kolorem znajdziecie Państwo linki do placówek w naszym mieście (lub najbliżej niego), co znacznie skróci czas poszukiwań i ułatwi wybór tych najlepszych. Jest to subiektywny wybór placówek i ośrodków, które są polecane przez bardziej doświadczonych rodziców dzieci z autyzmem z naszego Stowarzyszenia. Ośrodki chętne do znalezienia się na naszej liście zapraszamy do dzielenia się swoją ofertą – sprawdzimy i uwzględnimy.

Zaczynamy!

 

1. Diagnoza

Jeśli niepokoi Cię zachowanie dziecka (listę objawów mogących wskazywać autyzm u dziecka znajdziesz TU), warto zwrócić się o pomoc do specjalisty. Być może wykluczy on podejrzenie zaburzeń rozwoju. Jeśli jednak  dziecko ma autyzm, bardzo ważne jest, by nie negować tej sytuacji, lecz jak najszybciej znaleźć pomoc u specjalisty. Każdy miesiąc zwłoki działa na niekorzyść dziecka, które w pierwszych latach swojego życia rozwija się bardzo intensywnie.

Istnieją dwa typy diagnozy:

Diagnoza kliniczna – wystawia ją lekarz psychiatra. Najlepiej, jeśli jest to lekarz psychiatrii dziecięcej i ma doświadczenie w diagnozowaniu autyzmu. Wystawiony przez niego dokument (jeśli diagnoza się potwierdzi) uprawnia nas do starania się o dalsze dokumenty i orzeczenia.

Diagnoza funkcjonalna – najczęściej przeprowadza ją zespół specjalistów (pedagog, logopeda, psycholog). Polega ona na dłuższej obserwacji dziecka i szczegółowym opisaniu poziomu jego funkcjonowania, słabych i mocnych stron. Diagnoza ta wskazuje obszary, w których dziecko wymaga szczególnego wsparcia. Najczęściej niestety jest to diagnoza płatna.

W Głogowie nie ma niestety możliwości przeprowadzenia żadnej z tych diagnoz. Mamy nadzieję, że za jakiś czas stanie się to możliwe w naszym Stowarzyszeniu. O ile diagnozę kliniczną powinien przeprowadzić lekarz psychiatra, to diagnozę funkcjonalną prowadzą głównie doświadczone Stowarzyszenia i Fundacje: Dalej Razem w Zielonej Górze, Prodeste w Opolu, Synapsis w Warszawie i inne. Koszt takiej diagnozy (połączonej z opinią psychiatry to około 500 zł, a terminy oczekiwania zazwyczaj są dość długie). 

 

2. Orzeczenie o niepełnosprawności

Kiedy dziecko otrzyma diagnozę autyzmu (lub innych poważnych zaburzeń) następnym krokiem jest uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności. Nie trzeba się bać tego dokumentu – nie jest to wyrok, tym bardziej dożywotni. Orzeczenie to daje dziecku sporo przywilejów, ulg i przede wszystkim możliwość uzyskania fachowej pomocy. Orzeczenie takie wydaje Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności (PZOON). W siedzibie PZOON należy pobrać wniosek, wypełnić go i złożyć z kompletem wymaganych dokumentów lun i kserokopiami za potwierdzeniem zgodności (zaświadczenia lekarskie, dodatkowe opinie itp.). Pocztą lub telefonicznie zostaniemy poinformowani o dacie i godzinie posiedzenia, na które należy stawić się wraz z dzieckiem i dokumentacją. Komisja orzekania o niepełnosprawności składa się zazwyczaj z lekarza i psychologa. Członkowie komisji przeprowadzą z rodzicem wywiad, zapoznają się z dokumentacją, powinni również przyjrzeć się dziecku. Następnie zostaniemy poinformowani, czy orzeczenie o niepełnosprawności zostanie wydane i w jakim terminie je otrzymamy.

Bardzo ważnym jest, by procedurę starania się o orzeczenie o niepełnosprawności rozpocząć zaraz po uzyskaniu diagnozy, gdyż proces ten trwa czasem nawet kilka miesięcy i blokuje rozpoczęcie właściwej terapii.

Jeżeli nie zgadzamy się z treścią orzeczenia lub brakiem jego wydania, możemy się odwołać od decyzji komisji w terminie 14 dni od otrzymania tejże. Odwołanie należy złożyć do Wojewódzkiego Zespołu ds Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

W Głogowie Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności działa w siedzibie starostwa.

 

3. Orzeczenie o wczesnym wspomaganiu

O ile wcześniejsze orzeczenie o niepełnosprawności zalicza nasze dziecko do grona osób niepełnosprawnych, o tyle dopiero następne dwa dwa orzeczenia (o wczesnym wspomaganiu rozwoju i o  kształceniu specjalnym) otwierają naszemu dziecku drogę do terapii i odpowiednich form wsparcia jego rozwoju.

Orzeczenie o wczesnym wspomaganiu rozwoju należy się każdemu niepełnosprawnemu dziecku (może się o nie starać bez względu na wiek, najlepiej jak najszybciej), jednak obowiązuje tylko do czasu objęcia dziecka obowiązkiem szkolnym. Zajęcia ze wczesnego wspomagania rozwoju prowadzone są przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne (publiczne i niepubliczne) i najczęściej dotyczą zajęć z psychologiem, pedagogiem, terapeutą SI i inne). Zakres wczesnego wspomagania rozwoju obejmuje od 4 do 8 godzin zajęć miesięcznie. Zajęcia są bezpłatne.

W Głogowie po w/w orzeczenie można się zgłosić do Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub do Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznnej przy Oceanie Edukacji Rybka w Głogowie.

 

4. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego również wydaje Publiczna Poradnia Psychologiczn0-Pedagogiczna. W tym celu, po uprzednim wywiadzie z rodzicem i badaniu dziecka, zbiera się specjalny zespół specjalistów by wydać orzeczenie. Zawarte będą w nim wytyczne, do jakiej placówki powinno uczęszczać dziecko (przedszkole ogólne/integracyjne/specjalne, szkoła ogólna/integracyjna/specjalna/zajęcia rewalidacyjne) oraz jakim wsparciem powinno być objęte.

W celu uzyskaniu orzeczenia postępujemy identycznie jak z orzeczeniem o wczesnym wspomaganiu rozwoju (punkt wyżej), pobierając oczywiście odpowiedni wniosek.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może wydać TYLKO poradnia publiczna!

W Głogowie jest to Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna na ul. Folwarcznej.

 

5. Edukacja i terapia

Mając orzeczenia o wczesnym wspomaganiu rozwoju i potrzebie kształcenia specjalnego możemy rozglądać się za właściwą placówką dla naszego dziecka. Oferta szkół i przedszkoli z roku na rok powiększa się, jednak na tym polu nadal jest wiele luk. Na ucznia z orzeczeniem państwo przeznacza o wiele większe pieniądze, niż na zwykłego ucznia. Do niedawna pieniądze te często przepadały jednak w urzędniczej machinie i dzieci nie otrzymywały potrzebnego im wsparcia. Przy wyborze placówki warto zorientować się, czy rzeczywiście zapewni ona odpowiednie warunki i ilość terapii naszemu dziecku, czy zatrudnieni są tam odpowiedni specjaliści, czy warunki materialne i ilość dzieci w grupach a także ilość personelu odpowiada potrzebom naszego dziecka.

Lista placówek głogowskich uwzględnia ośrodki choć troszkę ukierunkowane na osoby z autyzmem. Teoretycznie każda osoba dotknięta autyzmem może uczęszczać do ogólnodostępnych szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych, których niniejsze opracowanie nie uwzględnia. Jeżeli jednak nasze dziecko dobrze funkcjonuje, watro zorientować się, jakie warunki miałoby zapewnione w przedszkolu/szkole ogólnodostępnej.

 

Przedszkola:

 

Szkoły:

 

Ośrodki terapeutyczne (terapia dodatkowa):